Disclaimer

Všetky osoby a lokality spomínané v príbehu tejto hry sú vymyslené, podobnosť s reálnymi osobami a lokalitami je čisto náhodná.

Začiatok a koniec hry

Hra Brieždenie 2021 je určená pre 1- až 5-členné tímy a koná sa online.
Začiatok je v sobotu 12. júna o 11:00 a koniec v nedeľu 20. júna o 21:00 CEST.

Princíp hry

Cieľom hry je vyriešiť vraždu Mojmíra Kováča, majiteľa kaštieľa v Dolnej Mičinej. Prichádzate na miesto činu ako stážisti Pátracej A Kryptologickej Organizácie (PAKO). Vašou úlohou je pomocou výpovedí svedkov a nájdených dôkazov zistiť a následne odovzdať svojmu nadriadenému v PAKO meno hlavného podozrivého. Ak sa vaše podozrenie potvrdí, prípad ste úspešne vyriešili.

Pokusy o dokončenie hry budú veľmi výrazne limitované.

Hru tvorí približne 30 šifier ku ktorým postupne hraním hry získate prístup. Riešením šifier získate prístup ku svedeckým výpovediam, novým lokalitám v hre a novým stopám vedúcim k vyriešeniu prípadu.

Postup v hre závisí len od vašej šikovnosti. Vševedúca Enola Holmes by vedela celú hru úspešne dohrať v priebehu pár minút. Očakávame (ale samozrejme nezaručujeme), že víťazný tím dokončí hru počas prvého víkendu. Ak máte ambície bojovať o pódiové umiestnenia, prispôsobte tomu plánovanie svojho času.

Poradie

Víťazom sa stáva tím, ktorý ako prvý úspešne vyrieši prípad.

V záverečnom poradí hry budú najskôr tímy, ktoré prípad vyriešili (usporiadané podľa času, kedy sa im to podarilo) a až za nimi tímy, ktoré prípad nevyriešili. Poradie týchto tímov bude určené primárne podľa počtu vyriešených šifier, sekundárne podľa počtu získaných mincí a terciárne podľa času poslednej vyriešenej šifry.

Šifra vyriešená s nápovedou sa počíta za vyriešenú šifru. Preskočená šifra sa za vyriešenú nepočíta. Počet použitých nápovied ani počet zlých pokusov pri riešení šifry nemá vplyv na poradie.

Po úspešnom vyriešení prípadu si môžete ďalej riešiť a odovzdávať zvyšné šifry, ak sa vám chce. Na vaše poradie už tieto vaše akcie nebudú mať vplyv.

Prihlášky a štartovné

Na účasť v hre je postačujúce si kedykoľvek pred hrou alebo počas nej zaregistrovať tím. Hra je bezplatná.

Šifry

Jadro hry tvoria šifry: úlohy, ktoré v sebe nejakým spôsobom ukrývajú tajničku. (V hre môžete stretnúť aj rôzne synonymá slova „tajnička“, napríklad „heslo“, „riešenie“, „odpoveď“ alebo „kód“.)

Ak nie je v zadaní šifry explicitne uvedené niečo iné, riešením každej šifry je jedno slovo: slovenské podstatné meno v nominatíve jednotného čísla. Toto podstatné meno môže byť ako všeobecné („mrkva“, „nožnice“) tak aj vlastné („Poprad“).

Pri zadaní jednotlivých šifier sa môže vyskytovať text písaný kurzívou. Ide len o informatívny alebo upresňujúci text. V texte písanom kurzívou nehľadajte šifru. Tieto pravidlá tiež neobsahujú žiadnu šifru.

Ak nie je z kontextu zjavné niečo iné, používame 26-znakovú anglickú abecedu.

Odovzdávanie riešení

Riešenia odporúčame odovzdávať bez prípadných medzier a diakritiky (ale skoro určite si poradíme aj s nimi).

Za nesprávne pokusy nie je žiadna penalizácia. Po piatich nesprávnych pokusoch budeme vyžadovať, aby medzi jednotlivými pokusmi ubehlo aspoň 10 minút. Pri väčšom množstve zlých pokusov môže byť tento interval ešte vyšší. (Zlé pokusy sa počítajú pre každú šifru zvlášť.)

Interakcia s herným plánom

Počas hry ste priamo na mieste činu, teda v kaštieli v Dolnej Mičinej. Na začiatku stojíte v záhrade neďaleko kaštieľa. Žltou farbou vidíte na mapke miesta, kde sa nachádza nejaká nevyriešená šifra, zelenou sú už vyriešené šifry.

Niektoré šifry odomykajú prístup ku rôznym stopám a indíciám vedúcim k riešeniu prípadu. Keď vyriešite (alebo preskočíte) takúto šifru, pribudne vám príslušný dôkaz do inventára.

Ostatné šifry odomykajú prístup ku novým lokalitám v kaštieli (a teda novým šifrám). Získavanie prístupu k lokalitám funguje ako vo fyzickom svete. Príklad: Kaštieľ má predný a zadný vchod. Každý vchod má inú šifru. Keď vyriešite ľubovoľnú jednu z nich, získate prístup na prízemie kaštieľa. Ešte stále môžete následne vyriešiť a odovzdať aj tú druhú, tým však už získate "len" mincu. (Časom zistíte, že vás tento konkrétny príklad vlastne oklamal, ale to nevadí. Aspoň ste na ňom porozumeli tomu, ako môžu fungovať dvere.)

Nápovedy, preskakovanie šifier a svedecké výpovede

Svojimi aktivitami počas hry získavate vplyv u svojich nadriadených, dôveru svedkov a podobné ťažko kvantifikovateľné veci. Pre jednoduchosť ich budeme všetky dokopy označovať jednotným slovom „mince“ :)

Počas hry viete získávať mince nasledovnými spôsobmi:

Za mince viete následne nakupovať:

Preskočenie šifry vás posunie ďalej v hre rovnako ako jej vyriešenie (až na to, že za ňu nedostanete bod do výsledkovej listiny): získate príslušný dôkaz, resp. prístup k novej lokalite.

Po vyriešení alebo preskočení šifry získate prístup k jej presnej tajničke, autorskému riešeniu a diskusii o nej.